Freshman Orientation

Freshmen go on a scavenger hunt to learn their way around Fairmont on Aug. 6, 2013.

Incoming freshmen learned their way around Fairmont High School at Fairmont 101 on Aug. 6, 2013.